CRASHEN EN NIETS GELEERD

__
__
learn-nothing-dayDe labiele basis van de financiële wereld is zichtbaar geworden met de val van Lehman Brothers in september 2008. Het kaartenhuis van snel geld is in elkaar gestort
met een slopend domino-effect. Het geldsysteem is een monsterlijke bron van wereldellende: corruptie, fraude, misleiding, verduistering en destructie van landen door vernietigende regels, akkoorden en verdragen.
Fundamentele omvorming is indringend noodzakelijk…

Is na vijf jaar iets veranderd… is iets geleerd…?

Het fundament van alle ellende: wurgkapitalisme

1.  Uit de hand gelopen handel in derivaten zoals credit default swaps (cds).

2.  Verdrag van Lissabon dat Landen, Centrale Banken, de ECB verbiedt zelf direct geld aan te
___maken en te reguleren. Dit moet exclusief worden overgelaten aan commerciële banken
___(het verdrag is dezelfde tekst als de door het publiek afgewezen Europese grondwet).

3.  Bazelakkoorden waarin is geregeld dat banken vrijwel geen eigen kapitaal ‘in kas’ hoeven
___aan te houden als het gaat om investeren/gokken met zgn. tier1-kapitaal (bestemd voor
___staatsleningen, hypotheken en pensioenfondsen).

4.  Ongereguleerde Hedgefunds en Private Equities.

5.  Transatlantische driehoeks-machtsverhoudingen, lobbyclubs en corruptie.

Toelichting

Nog altijd mogen investeringsbanken en pensioenfondsen met minimaal eigen vermogen een relatief ‘klein’ kapitaal, bijvoorbeeld 1 miljard, laten verzekeren voor de waarde van 100 door middel van credit defauls swaps (cds). Verzekeringsbanken geven ze uit. Banken als AIG, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank hebben zo’n verzekeringstak.

De Swap markt is DE oorzaak was van alle ellende. Freddie en Fannie vielen, daarna AIG en Lehman Brothers als eerste dominostenen. In 2010 werd de Swap markt gereguleerd door de regering Obama. De banken veranderden de productnaam in Swap Future en het spel gaat gewoon ongecontroleerd door, De EU heeft geen maatregelen genomen en kondigt ze ook niet aan.

Verzekeringsbanken vallen eveneens onder de Bazel-akkoorden dus volstaat ook voor hen slechts een gering eigen vermogen, terwijl ze toch voor kapitalen aan waarde mogen verzekeren die ze zelf niet hebben. Zij dekken zich een beetje in via de Hedgefunds en Private Equities. Deze laatsten vallen niet onder Bazel-akkoorden en hebben ook geen rating nodig. Het zijn de echte cowboys en zwarte schapen van de financiële markten.

De volle 100 mogen de commerciële banken en pensioenfondsen in elk geval gebruiken om staatsobligaties kopen cq. schuld verkopen voor de waarde van 100.
Of ze mogen met deze constructie grote vastgoedprojecten financieren of een verzameling aan hypotheken verkopen en doorverkopen. Zo’n verzameling heet CDO (Collateral Debt Obligation).

Landen zijn nog altijd volledig afhankelijk van commerciële banken en daarmee ook van de rating agencies. Regeringen gaan zo nog altijd direct voor het volle pond verder in de schuld tegen hoge rente, te betalen uit belastinggeld.
Het publiek gaat dus per definitie nog altijd dieper de schuld in en betaalt altijd (coupon)rente (uw geld) over eigendom dat de bank niet eens had. En van die rente betaalt de investeringsbank of pensioenfonds slechts een kleine premie aan de verzekeringsbank die een beetje gedekt worden door de Hedgefunds and Private Equities.

Hedgefunds and Private Equities kopen vooral staatseigendommen op voor weinig, omdat ze onder dwang van het IMF snel moeten worden verkocht… en een land met weinig eigen inkomstenbronnen komt vanzelf in de problemen…

Het blijft wurgkapitalisme pur sang. Immers, alleen de commerciële banken is het op basis van het verdrag van Lissabon exclusief toegestaan geld aan te maken en-of te reguleren, waardoor landen gedwongen zijn aangewezen op een excessief schuldensysteem (met rente) van de commerciële financiële markten om aan geld te komen. Ze moeten daardoor blijvend keihard bezuinigen. Een andere keuze is gewoonweg niet (meer) mogelijk.

Ondanks dat het publiek nog altijd anders schijnt te denken, de centrale banken, ECB en FED brengen dus zelf daadwerkelijk geen geld meer in omloop en kan het zeer beperkt reguleren. Belastinggeld gaat vrijwel volledig op aan betaling van (coupon)rente aan de commerciële banken.
Geld voor rente kan sowieso alleen in omloop komen door middel van méér schuld aangezien ‘rente’ als geld ten prinpale nooit wordt aangemaakt bij schuldverkoop.
(Wie nog mocht denken dat geld wordt gedekt door goud… dat is al sinds 1971 niet meer zo…)

De investerings- en verzekeringsbanken worden schathemelrijk van niets, terwijl regeringen rente moeten voldoen uit belastinggeld en niets anders kunnen doen dan méér lenen én permanent bezuinigen. Daardoor komt er een moment dat staatseigendommen onder dwang moeten worden verkocht… Hedgefunds en Private Equities kopen ze op tegen lage waarde en verkopen ze duur door.
En het spel begint weer van voren af aan… Een volgend land zal ten prooi vallen.

Wat moet veranderen

1.  Handel in derivate financiële producten verbieden, of tenminste sterk inperken.

2.  Kapitaaleisen van banken aanzienlijk verhogen en het verdrag van Lissabon aanpassen.

3.  Hedgefunds en Private Equities reguleren.

4.  Grotere invloed van China waar kapitaal-aanmaak en -regulering volledig direct onder controle is.

5.  Invloed van machtige lobby’s zoals de Trilateral Commission en de BIS inperken en de vele
___draaideurfuncties aan de top van internationale banken, multinationals 
en overheden uitbannen…
___Corruptie moet ingeperkt worden.

Derivate financiële producten verbieden, inperken

Het kabinet VVD/PvdA Rutte-Asscher heeft het onderwerp: Hervorming financieel stelsel.

Hier lezen we: “Verbod op speculatie met publieke gelden. Het kabinet-Rutte-Asscher wil verbieden
dat organisaties die (mede) met publiek geld zijn 
gefinancierd, speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico’s is wel toegestaan. Toezicht hierop vindt plaats bij de jaarlijkse accountantscontrole.”

Klinkt leuk, maar het verbiedt slechts overheids- en semi-overheidsorganisaties gebruik te maken van
credit default swaps… 
De commerciële banken en Pensioenfondsen vallen er niet onder…

Politici spreken nog altijd in dezelfde termen van ‘garanties’ en ‘uitleencapaciteit’ Dit zijn letterlijk financiële synoniemen voor bovenstaande cds-constructie, dus een klein bedrag laten verzekeren voor 100 en die 100 uitlenen tegen rente zonder onderpand. In financiële termen heet die
100 inderdaad ‘uitleencapaciteit’, of ‘garanties’. Dus ‘what’s new…’

En nóg erger, VVD/PvdA kabinet Rutte-Asscher wil dat pensioenfondsen in Nederland investeren via slimme financiële constructies. Mensen zouden van hun stoel moeten vallen toen ze dat hoorden uit monde van Diederik Samson. Het is immers exact hét synoniem voor de toepassing van de Swap waar verzekeringsbanken (verzekeringen) in dat spel voor nodig zijn. En inderdaad, het kabinet is in gesprek met investerings- en verzekeraars, zo meldde Henk Kamp in de media.
De PvdA zou de financiële sector hervormen? Welnee, ze doen er helemaal aan mee.

Sterker, het kabinet verdiept in derivate producten zoals de swap markt met onze pensioenen.
In sept 2013 werd de rekenrente voor pensioenfondsen gebaseerd op de ‘Ultimate forward rate’.
Ingewikkeld, maar het is gebaseerd op de lange termijnrente van de swap markt. De rekenrente beïnvloedt de dekkingsgraad sterk. Ook al barsten pensioenpotten uit hun voegen van het geld, de rekenmethode bepaalt of de fondsen moeten korten of niet. Hoe krommer kan het zijn.
Het is beter dan de rekenrente op basis van de marktrente, maar vóór 2006 was de rekenrente vast, namelijk de wettelijke rekenrente van 4%. Er was nooit een vuiltje aan de lucht.

Schrale troost: op het moment van schrijven is de wettelijke rente 3,0%, de ‘Ultimate forward rate’ 3,3%.
Maar door de pensioenen op te hangen aan de swap markt, betekent dus overduidelijk dat het kabinet niet van plan is de derivate handel aan de kaak te stellen. Zeer zeer krom omdat juist de Swaps aan de basis staan van alle ellende.

In juli 2010 stelde de regering Obama de ‘Dodd–Frank Wallstreet Reform and Consumer Protection Act’ in werking ter controle van de Swap markt via de SEC. Banken veranderden de productnaam in Swap Future en het spel gaat ongecontroleerd door, De EU heeft geen maatregelen genomen en kondigt ze ook niet aan. Dijsselbloem hoor je er niet over, Rutte hoor je er niet over.

En hieruit blijkt wederom wel weer dat politici geen invloed hebben op de werking van de financiële sector. Ze moeten mee in een piramidesysteem, opgezet door enkele wereldwijde kapitale families zoals Rothschild en Morgan waarin de gehele Westerse wereld is gevangen.

Politici zijn ‘Puppets’ en de oude media hun spreekbuis.

Er is totaal niets veranderd met derivate financiële producten, en politici zijn slechts uitvoerders.

Kapitaaleisen van banken aanzienlijk verhogen en Lissabonverdrag aanpassen

De Westerse internationale bancaire regels worden gemaakt door de BCBS, een commissie binnen de Bank Of International Settlements (BIS) gezeteld in Zwitserland onder bankgeheim. Het is een illuster niet gouvernementele organisatie en kan niet publiek verantwoordelijk worden gehouden.
De BCBS heeft de Bazel-akkoorden geschreven.

De akkoorden worden altijd overgenomen door de EU en VS in wetgeving (EU-richtlijnen en -verdragen), omdat centrale bankiers, ECB en FED in de BIS en BCBS zitten met private partijen. Absurd.
De centrale bankiers per land worden benoemd door hun min. v. financiën, premier of president.
Leden van private partijen kwamen o.m. uit het Rothschil bankiers imperium, de machtigste wereldwijde triljonaire bankiersfamilie. Het huidige systeem van geld = schuld met hoge rente is hun uitvinding.
Een andere private partij was o.m. JP Morgan, de grootste en machtigste Amerikaanse investeerder/- bank en uitvinder van de credit default swap. Hij bracht dit financiële product in de BIS.
De private invloed vandaag is ongeveer 14%, o.m. via de prominente FED dat eigendom is van de Bank of New York, JP Morgan Chase (Rockefeller, JP Morgan), Deutsche Bank, Wells Fargo, Citigroup (Blackstone Group, The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global Investors en Capital Research and Management),
Belangenverstrengelingen in optima forma…

Er zijn drie Bazel-akkoorden, maar Bazel II heeft alle ellende geaccelereerd. Het regelt dat alle banken vrijwel geen eigen vermogen hoeven te hebben voor leningen ten aanzien van vastgoed, staatsschuld (staatsobligaties) en pensioenfondsen, zogenaamd tier1-kapitaal.
Voila, en zie dat juist deze drie zaken in grote problemen zijn gekomen waarvoor de burger altijd zal moeten bloeden.

Risico voor tier1-kapitaal wordt gedragen door vreemd vermogen en mag monsterlijk in waarde worden gemultipliceerd door middel van credit default swaps, zonder dat er genoeg geld tegenover ligt. Daardoor werden, in combinatie met het verdrag van Lissabon, ontstellend snel schulden opgeblazen aan kleine en grote overheden tegen hoge rente… op basis van ‘lucht’. Ook hebben ze met de truuk van de CDS Griekenland geadviseerd hun staatsschuld te verduisteren. Het heeft ook geleid tot de vele lege kantoren, veel te hoge huizenwaarde, te hoge staatsschulden en dwingt tot permanente bezuinigingen.

Is de minimum tier1-kapitaaleis in Bazel II voor de banken 0-2%. In Bazel III is dat tenminste 7%.
De EU heeft dit akkoord aangenomen in de vorm van wetgeving, EU-richtlijn CRD-IV.
Bazel III/CRD-IV is per 1 januari 2013 ingegaan. Banken moeten er per 2019 volledig aan voldoen.
Een kapitaaleis van 7% blijft een lachertje, en zeker zolang de constructie van de cds blijft toegestaan.

Komt er een (eventueel beperkend) verbod op Swaps…?
Neen, dat is niet opgenomen in de akkoorden, en komt er nog altijd niet.

Is het verdrag van Lissabon gewijzigd…?
Neen, het is andere naam voor ‘Europese grondwet’ die in 2007 werd doorgedrukt na publieke afwijzing.
Een verandering zit er niet aan te komen.

Zit er een gewijzigd Basel-akkoord aan te komen vanuit de BCBS…?
Nee, dat zit er niet aan te komen alsook niet een gewijzigde EU-richtlijn CRD-IV.

Maar in de VS gaat het toch beter?
De VS functioneert nu op basis Bazel II… Gevolg… een enorme schulden-stapeling is gaande op basis van Swaps op weinig eigen vermogen. De opleving zal van korte duur zijn en een volgende crash zal plaatsvinden tijdens het volgende presidentschap.

En het rapport Wijffels dan…?
Hoewel er nog hoop was, blijkt het flinterdun te zijn. Na een vliegtuig- of treincrash zijn aanbevelingen voor permanente maatregelen aanzienlijk en dik, maar kennelijk niet als de gehele Westerse wereld crasht vanwege een destructief financieel systeem dat alles ontregelt.
De commissie Wijffels rapporteert totaal geen fundamentele wijzigingen, terwijl hij internationaal een machtig man is. Hij komt van de Rabobank, was voorzitter van de SER en bewindsvoerder bij de Wereldbank… En hij kent de wereldtop, gouvernementeel, zakelijke netwerken en de superlobby’s.
Wijffels speelt juist de banken in de kaart. Hij vindt dat kapitaalbuffers hoger moeten… met publiek kapitaal, dus belastinggeld.
Helemaal niets is te vinden over inperking van derivate financiële producten (o.m. de cds), terwijl deze
en masse de bubble en crash hebben veroorzaakt.

De consument moet straks o.m. 20% eigen geld inleggen voor een huis… de bank maar 7%…

Grotere invloed van China

Dit lijkt raar te klinken. We zijn immers kritisch over de algehele moraal in China, en het is geen democratie wat uiteraard niet okay is. Vanuit geld-perspectief is het echter een feit dat de Chinese overheid zelf geld aanmaakt en de omvang, waarde en sterkte van dat kapitaal zelf strak reguleert. Niet private commerciële financiële instituten zoals exclusief in het Westen.

In het westen is handel in staatsschulden op basis van Swaps een alleenrecht van commerciële banken (de markt). Het is de fundamentele oorzaak van de westerse crash. China kent zulke constructies en handel niet met hun staatsobligaties, of zéér strak gemonitord. Pas op 6 sept. 2013 heropende China de ‘future’ exchange’ voor de Chinese staatsobligaties na deze handel in de ban gedaan te hebben vanaf 1995 na één schandaal. De Chinese overheid regisseert dus zelf strak en direct en laat dat niet over aan allesoverheersende private schaduwpartijen zoals de Trilateral Commission en de BIS.

Zonder enige uitzondering kent dit land uitsluitend verbetering van levensomstandigheden en economische groei van ca. 9%. Soms wat meer, soms wat minder. Er is inflatie, maar per definitie minder dan toenemende bestedingskracht. De Chinese koopkracht neemt decennialang alleen maar zeer beheerst toe met een constante economische groei van om en nabij de 9%.

De Chinese centrale bank, People’s Bank of China creëert zelf geld, bewaakt strak de hoeveelheid in roulatie, en hanteert een minimum kapitaaleis van 20%. China delft daarbij zelf het meeste goud in de wereld. Stilzwijgend wordt goud als ‘cover’ voor hun munt, de Yuan, steeds verder uitgebouwd. 

Bovendien is de Oosterse cultuur sterk gebaseerd op Confucius. Het zit er diep in. Het is een leer waarbij ‘samen’, sterke sociale cohesie  en maatschappelijk belang centraal staan. Chinese zaken passen om die reden ook veel beter bij de Afrikaanse moraal.

Corruptie

Belangenverstrengelingen tussen multinationals, internationale banken en leiders in dienst van de overheid aan de supertop zijn enorm. Ze verwisselen gemakkelijk van stoel en zelfs van politieke partij voor macht. Voor overheidsfuncties verlaten ze tijdelijk de lobbyclubs.
Vanwege de Europese-Amerikaanse transatlantische historie is dat in de VS niet anders. De basisas bestaat uit elite topnetwerken afkomsting van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, GB, VS en Zwitserland.
Alle Secretaries of Treasury (minister van financiën) komen 
van Wallstreet, van JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, ongeacht politieke richting.
Zij financieren campagnes voor beide presidentiële kandidaten. Onder Bush was de grootste Wallstreet-haai Henry Paulson minister van financiën. Hij was CEO bij Goldman Sachs van 2002-2006; de meeste gevreesde, beruchte man van Wallstreet. Onder Obama werd het Timothy Geithner, lid van de Trilateral Commission (TLC). Hij kwam van de FED-NY en JP Morgan (de grootste bank van de VS eveneens totaal verweven met politiek). Zij opvolger Jack Lew werkte aanvankelijk in het Witte Huis, daarna als private advocaat, vervolgens werd hij speciale assistent voor Clinton, daarna COO bij Citigroup.
Bij alle voorgaande presidenten treffen we dezelfde patronen aan.

Voor details raad ik dit artikel aan: De Elite, de Puppets en de Muppets.

Romney’s campagne werd direct gefinancierd door JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse en
Bank of America.
Obama’s financiering verliep via The Economist, University of California, Harvard, Google en Microsoft.
Lynn Forrester de Rothschild is eigenaar van The Economist group, een Rothschild…
Aan het hoofd van de University of California staat Mark Yudof, een Joodse professor die hoofdzakelijk gefinancieerd wordt door David Geffen, ook weer een Joodse miljonaire zakenman en eigenaar van Dreamworks met Steven Spielberg als director. Geffens’s bankier is JP Morgan. Geffen haalde 1,3 miljoen op voor Obama’s campagne. De stroom geld verliep via 100 miljoen donatie aan de Universiteit van Yudof. Harvard’s financiering en investeringen verlopen via Bank of America, een beruchte corrupte en foute bank die o.m. studenten snel de schulden induwt via Harvard credit banking en bijvoorbeeld ook zomaar 70 dollar kosten rekent voor transacties.

Google werd in 2008 verbonden aan Frank Quattrone, een controversiële, corrupte investeerder en adviseur verbonden aan Morgan Stanley, Deutsche Bank en Credit Suisse. In 2008 vonden opeens enorme donaties plaats via Google aan Obama’s campagne.
Microsoft staat los van machtige internationale bankiers. Bill Gates richtte Cascade Investments LLC al in 1984 op. Maar op zijn methodes is veel kritiek, o.m. omdat hij juist armoede in stand houdt. Gates’ filantropie bewerkstelligt juist het omgekeerde dan wordt vermoed.

Tekenen op het gebied van corruptie veranderingen af? Totaal niet.

Sterker, internationale private, bancaire en politieke belangenverstrengelingen aan de supertop komen nog altijd samen in de beruchte en illustere Trilateral Commission (TLC), het IMF, The Round Table, Club van Rome, Wereldbank, VN….
De TLC adviseert nu China om te vormen naar het Westers wurg-kapitalisme… alsof niets geleerd is…
Nout Wellink is governor binnen het IMF en vertelde in 2012 in de media dat hij China adviseert. Leden van de TLC mogen nooit openlijk bekennen lid te zijn. Wellink doet dit in de media altijd af dat hij behoort tot een club internationale adviseurs, en hij eist dat bepaalde vragen niet gesteld worden.
De TLC werd opgericht door David Rockefeller. Onder de leden bevinden zich o.a. leidinggevenden uit
de zakenwereld, politici van alle grote partijen, academici en vakbondsleiders. 
Leden die een functie uitoefenen bij een overheid verlaten de commissie tijdelijk. Samen met de Bilderbergconferentie en de Council on Foreign Relations wordt de TLC gezien als de grote machtsdriehoek van de heersende elite.
Dat Wellink lid is, daarover bestaat al lang geen twijfel meer, maar de vraag mag niet aan hem gesteld worden, anders verschijnt hij niet in de media. Ook Onno Ruding heeft een zetel en kwam oorspronkelijk van het IMF. Ook hij eist van de media dat de vraag over de TLC niet gesteld wordt. Andere Nederlandse leden zijn Joris Voorhoeve, Hans Weijers en Alexander Rinnooy Kan.
Maar nogmaals, leden mogen nooit openlijk bekennen lid te zijn. Waarom niet?

De TLC en het IMF die China beginnen te adviseren-controleren… en zie daar…
Recentelijk was in het nieuws dat aan de Chinese miljoenenstad Shenzhen een financiële
 vrijhaven aangebouwd zal worden naar voorbeeld van Wallstreet, binnen 10 jaar. De financiële vrijhandel zal worden opgezet naar Westers model…
Per februari 2013 verlaagde de China’s centrale bank, People’s Bank of China, de kapitaaleisen van 50% naar 20%. Dit vele malen sterker dan de 0-7% van het Westen, maar de trend is duidelijk…
Over 20 jaar zal ook China bubbles en crises kennen… De sterke sociale samenhang zal er vernietigd worden zoals in West-Europa. Chinezen zullen ook individualiseren en afhankelijk worden van schuld en een keiharde neoliberale en zionistische moraal.

Conclusie: na vijf jaar is niets veranderd

g20-protests2_1374149c

DE ENERGIE ZWENDEL

__
__

__
energie1Gas elektra, water, we kunnen niet zonder.
We kopen en accepteren het en denken niet kritisch.
Maar energie uit een netwerk was vóór ca. 55 jaar geleden zeerzeker niet altijd gangbaar.

Hoe was het nog niet eens zo lang geleden

Warm kraanwater was geen gemeengoed. Een handpomp aan de gootsteen of buiten bracht water en via koken werd het hygiënische heet. Na toiletteren was doorspoelen naar een riool zeerzeker niet overal de standaard. Een antenne op het dak voor Tv was tot ver in de jaren 70 gewoon. Kijk- en luistergeld betaalde men aan de omroep. Periodieke betaling voor kabel bestond niet.

Niet een supergezond en luxe leven wellicht, maar het demonstreert dat we sinds WWII totaal verslaafd zijn aan een erg duur en overbetaald energienetwerk en nauwelijks anders kunnen denken.

Energiebedrijven zijn monopolistisch van aard vanwege hun omvang en zogenaamde schaarste.
Keuze is beperkt. Prijzen en belastingen zijn daardoor (zeker in Nederland) exorbitant gegroeid.

Club van Rome

Sinds de opgericht eind jaren 60 kregen we angstverhalen van vervuiling, opwarming, ongezonde metalen en chemicaliën. Lood, chroom, kolen, zink en freon werden stap voor stap ongezond verklaard.
Het zijn natuurkundige e
lementen nodig voor opwekking van energie en koeling, toevallig?
De ene na de andere belasting volgde sluipend en we zijn het normaal gaan vinden: rioolrechten, ecotaxen, verpakkingsbelasting, afvoerkosten, milieuheffingen, milieubelastingen, CO2, groene stroom…
Er ontstond een ware ‘groene terreur’. Het resultaat: een totale som aan ingevoerde eco- en milieubelastingen die fundamenteel niets hebben veranderd.

Wellicht zou je nog geven dat de Club van Rome goede bedoelingen had, maar je kan toch uitsluitend tot de conclusie komen dat de club niet heeft bijgedragen aan een schonere levensstandaard zonder continu stapelende superbelastingen over burgers en ondernemingen en met toevoeging van enige realiteit en fundamentele verandering. Ze dreef belastingen ver op. Low point energy? Het kwam er nooit.

Wat is causaal en plausibel

Wetenschappelijke instituten in de VS en Europa zijn sinds WWII afhankelijk van overheidssubsidie. Het is letterlijk hun bron van inkomsten. Miljarden worden jaarlijks verdeeld door de EU en Amerikaanse overheid. Ervaring leerde mij al snel dat de ‘honger’ naar subsidies big business is en dat weten- schappelijk onderzoek deftige woorden gebruikt voor niets meer dan ‘best guessing’.
Persoonlijk knapte ik er op af en ging al vroeg een andere richting op.
Projectleiders bij TNO bijvoorbeeld krijgen een ‘target’ voor binnen te halen subsidies per jaar, ongeacht relevantie van onderzoek. De belangrijkste drijfveer is ‘waar de meeste subsidie op zit’, niet wat de mens zou helpen. In Angel-Saksische landen gaat het nog ‘agressiever’ aan toe.

Hebt u deze blogt gelezen, dan begrijpt u dat de VN samenhangt van belangenverstrengelingen in oude politieke-private machtscirkels. De Club van Rome, opgericht eind jaren 60, is geen uitzondering. Die stichting werd opgericht om zogenaamd bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.
Beatrix en oud-premier Ruud Lubbers zijn erelid, alsook Reinhard Mohn. Allen maken deel uit van het Bilderberg-netwerk en Lubbers was hoge commissaris van de VN.
Reinhard Mohn overleed in 2009 en was eigenaar van Bertelsmann Media, nog altijd de holding van RTL. Mohn en zijn mediamachine voerde alle propaganda voor de nazi’s uit.
Hun invloed als 
‘link’ kan niet anders dan buitengewoon groot zijn geweest, al wordt uiteraard het tegendeel beweerd.

Niet ontoevallig is de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een VN-organisatie.
Die vergaart w
etenschappelijke bevindingen van duizenden wetenschappers over de hele wereld over klimaatverandering en publiceert ongeveer om de zes jaar een rapport.
Ze doet zelf geen onderzoek.

Zou de mens in staat zijn juist te meten in zulke omvang en monotoon over lange tijd?
Dat is niet plausibel, en er is dan ook veel kritiek op de IPCC.
Metingen zijn door decennia veranderd, 
instrumenten, locaties, ruimtelijke ordening en omstandigheden wijzigden, zodat je nooit plaats en tijd kan vergelijken en correleren. Hoe mooi het ook wordt voorgesteld, het blijft een selectie met gebruik making van ‘modellen’, ofwel rekentruuks.

Mede-oprichter Patrick Moore verliet Greenpeace, omdat deze organisatie sterk wereldwijd neoliberaal begon te politiseren en manipuleren door overactieve carrière-jagers. Greenpeace richtte zich vanaf de jaren 90 voornamelijk op overdrijving en mediasensatie zonder wetenschappelijke onderbouwing.
Moore wijst er op dat opwarming en te veel CO2-uitstoot wetenschappelijk niet zijn aangetoond. Vele ex-Greenpeace-medewerkers zitten inmiddels in politieke hoge wereldfuncties en drijven met hun hoge politieke zakelijke netwerken hun zucht door. Sommigen begonnen een groen energiebedrijf die ze doorverkochten aan grote energiebedrijven zoals Diederik Samsom aan Eneco. Gebaseerd op realiteit is het volgens Moore niet en ‘groen’ werkt slechts prijsopdrijvend voor gebruikers, terwijl lui zoals Samsom vooral hun eigen zakken vulden en een neoliberale carrière najagen. Patrick Moore heeft zijn handen volledig afgetrokken van Greenpeace.

De media speelt een dubieuze rol. Als u dit blog hebt gelezen dan weet u dat ze spint en manipuleert, omdat hun bestuurders en auditoren zetels hebben in posten als politiek strategisch beraad, de trilaterale commissie, internationale bancaire organisaties, Wereldbank, WHO, NATO, IMF, Club van Rome, VN, Greenpeace, et cetera. En sterker, de moedermaatschappij ‘Bertelsmann media‘ is eigenaar van RTL en voerde de propaganda uit voor de NSDAP… De eigenaar Reinhard Mohn van destijds is pas in 2009 overleden, was pas sinds kort teruggetreden en heeft de belangen veiliggesteld via een Stichting… Aart-Jan de Geus (tevens CDA strategisch beraad) is daarvan sinds bestuursvoorzitter, Onno Ruding is er lead auditor en zit in de Trilateral Commission. Reinhard Mohn? Die is/was eveneens erelid van de Club van Rome.
Nieuwslezers lezen van een autoscroll, autocue en geschreven scripts… 

Er zou opwarming komen, toenemende overstromingen en stijgend water.

Publieke observatie

Het was nog nooit zo koud in de laatste jaren. In de jaren 90 waren zomers wekenlang tot 35-40 graden.
In Frankrijk en Zuid-Duitsland werd het elk jaar ziedend heet, maar het is beduidend koeler geworden.
In Oostenrijk viel in 2013 liefst 5 meter sneeuw in april; nog nooit vertoond in de laatste decennia. 
De skipistes in de Pyreneeën zijn zelfs open in juni, wat nog nooit aan de hand is geweest.
De laatste jaren is de meeste sneeuw gevallen, duren winters beduidend langer, zijn warme dagen aanzienlijk minder en lager frequent.
In de VS is het beeld hetzelfde. Extremen komen er altijd voor vanwege Atlantische stroming, enorme binnenlandse vlakten tussen bergen Oost en West, sterke invloeden van de Great Lakes, Golf van Mexico en tropische stromingen.

Het ijs van de Noordpool smelt grosso modo niet, maar groeit juist aan. Zo was de doorgang naar Rusland via de Noordelijke route de laatste jaren beduidend langer geblokkeerd door keihard compacter ijs dan decennia daarvoor. Via de media zien we afbreken van grote brokken ijs in bepaalde gebieden en metreologen claimen verdwenen ijs. Wat ze echter niet tonen is sterkere aangroei op andere punten. Media is vooral entertainment, overdrijving, selectie, spin en manipulatie. Mediawetenschappers hebben er vast weer een antwoord op, maar tot op heden zijn hun beweringen niet bewaarheid, ondanks alle chique woorden. En komen overstromingen in omvang en frequentie meer voor? Absoluut niet!

Opent u eens Google Earth. Vergelijk de verhouding van oppervlakte voor vegetatie en oceanen die de aardbol bedekken, wetende dat het merendeel van de mensheid richting kustgebieden leeft, en wetende dat de mens een relatief uitermate kleine populatie vormt in het totale aantal van zoogdieren en vissen die zuurstof inademen en CO2 uit zoals homo sapiens.
Dan beseft u direct dat er iets fundamenteel niet klopt in de geclaimde verhoudingen.

Basis natuurkunde wisselwerking Zuurstof en CO2

Zuurstof (O2) wordt door vegetatie en oceanen uitgestoten. Mens en dier nemen het op, zetten het om en ademen CO2 uit. Vegetatie en oceanen nemen CO2 op en zetten dat door middel van fotosynthese om naar O2 (zuurstof) en stoten dat weer uit (1e klas VWO).
Sterker, er is een natuurlijke noodzakelijke oververzadiging van CO2. Vissen produceren CO2 bij het ademhalen, net als wij mensen. Toch zijn het vooral de bacteriën en vegetatie die zorgdragen voor de grootste productie van CO2 bij het omzetten van organische verbindingen. Om goed te kunnen groeien, hebben planten licht en voedingstoffen nodig waaronder CO2. Hierbij geldt de minimumwet van Liebig: groei wordt bepaald door de meest beperkende factor. Voldoende CO2 maar te weinig licht geeft geen optimaal leven.

Overvloed van CO2 is nodig en produceert de noodzakelijke zuurstof. De balans tussen CO2 en zuurstof herstelt zich automatisch, anders zou het betekenen dat vegetatie, oceanen en microben afsterven door een tekort en dat is nooit en geenszins het geval geweest.
Overvloedige kap van oerwouden in Zuid-Amerika zou de uitstoot van zuurstof verstoren, maar CO2 is van nature al in overvloed aanwezig; die kap (als het al waar is) kan dat nooit verstoren. Bomen maken sowieso maar relatief klein deel uit van de totale wereldwijde vegetatie. Iedereen die in de jungle is geweest, weet dat een kap (letterlijk) binnen enkele dagen weer is dichtgegroeid door ander groen dat de kans krijgt.

Opwarming van de aarde, massale verdwijning van ijs en oerwouden, het zijn leugens:
statistisch en rationeel is een andere conclusie onmogelijk. Het wordt uitgebuit.

Duurzame energie, groen, opwarming en CO2
 is Big Fat Business

Alle politici en private initiatieven zijn net zo lang groen zolang er dik aan verdiend kan worden. Dat is de moraal weet ik uit dagelijkse ervaring. De ‘heilige graal’ van pushing van zgn. innovatieve commerciële business is verschijnen in het Tv programma ‘De Wereld Draait Door’ zo leerde ik al snel. En inderdaad, let u maar eens goed op… het programma is gewiekste pushing van zgn. nieuwe en opkomende innovatieve commerciële business. Neoliberaliteit in optima forma.
“Heb je iets te verkopen, dan moet je moet bij DWDD zijn”, blaasde het vorige week nog vanuit de business in mijn oor !!

De realiteit: zonnepanelen gaan hooguit 10 jaar mee en capaciteit neemt snel af, terwijl productie giftig is en veel meer energie kostte dan wat ze ooit zullen besparen. Vervolgens worden ze door de overheid dik gesubsidieerd zodat installatiebedrijven alleen Eurotekens zien. Windmolens zijn zeer kapitaal- en energie- en arbeidsintensief tijdens productie en onderhoud is zeer kostbaar. Bovendien gaan ze technisch maximaal maar zo’n 10 jaar mee. Vooral in Duitsland worden ze dik gesubsidieerd en gefinancierd.

Er is veel te doen over kolencentrales. Een paar feiten. Op de eerste plaats zijn kolen een normaal natuurproduct. En vervolgens zijn er slechts twee bijproducten tijdens verbranding. Koolmonoxide en waterdamp. Het eerste is zeer eenvoudig te katalyseren. En met zeer simpele filtering komt uit de uitlaat van kolencentrales puur waterdamp dat direct hergebruikt kan worden.

Allemaal tegen beter weten in. Alleen de banken worden steenrijk in zulke investeringen tegen rente.
En U en ik betalen belastingen die vervolgens geïnd worden door de EU voor big business van subsidies.
Men houdt het publiek massaal voor de gek, maar de neoliberale kermis van business draait maar door.

Nikola Tesla: energie is vrij in de natuur aanwezig

nikola-tesla-free-energyAl in het begin van de vorige eeuw toonde Nikola Tesla aan dat de atmosfeer onder meer bestaat uit natuurlijke radiostraling. Vandaag de dag is dit algemeen geaccepteerd en alle draadloze techniek is er op gebaseerd.
Een natuurlijke bruikbare resonantie van
ca. 
7-8 kHz is in de lucht van nature aanwezig. Door middel van voorlopende transistor-techniek toonde hij aan dat het kan worden ontvangen met een ‘receiver’, kan worden opgeslagen en omgevormd naar ongeveer 1 miljoen Volt, 0,1 ampère. Door middel van transformatie met moderne eenvoudige elektronische componenten kan het worden omgevormd naar 1000 Volt, 100 amp, ofwel 100.000 Watt. Hiermee kunnen vier gezinnen worden voorzien van vrijwel gratis stroom. JP Morgan trok de financiële ‘investeringsstekker’ uit z’n laboratorium, omdat hij het niet commercieel kon uitbuiten; Morgan kon er geen verbruiksmeter aan hangen en stopte per direct Tesla’s financiering. Betalen per kWh werd de algehele regel en monopolie.

Yildiz2[1]Tesla berekende dat een elektromotor autonoom kan draaien zonder energie-input op basis van monopolair magnetisme.
In de TU Delft werd enkele jaren geleden een werkend model getoond, bestaande uit monopolaire neodymium magneten en lichte materialen zoals teflon en aluminium die Tesla destijds niet ter beschikking had. Deze supermagneten verliezen pas na ca. 400 jaar kracht en zitten bijvoorbeeld ook in harddisks.
Het model was in elkaar gezet in een schuur in Turkij
e. De autonome magnetische constante motor draaide vanzelf, maar de as werd heet en was moeilijk te stoppen.
Een manuele rem kon de as afremmen waardoor met een sterke pal de rotatie diende te worden geblokkeerd, zó sterk was die motor. Deelnemers van het seminar en colleges konden het niet geloven. De bouwer demonteerde het model en legde het uit. Met zo’n motor is elk vervoersmiddel zonder laden of bijtanken blijvend aan te drijven en kunnen panden en mensen worden voorzien van vrijwel gratis energie. Niemand was geïnteresseerd, want er is te weinig tot niets mee te verdienen. De politiek ondersteunt dit niet, want kan het niet belasten.
Aan het model kleven eveneens haken en ogen, maar zet wel aan tot fundamenteler kritisch denken en onderzoek over het bestaan en de mogelijkheden van ‘zero to low point energy’.

De media is zeer stil over Nikola Tesla, terwijl zijn werk aanzienlijk belangrijker is dan dat van Edison.

Slotwoord

In een eigen eenvoudige proefopstelling is mij bewezen dat een rotor autonoom kan draaien door middel van sterke magneten. De magnetische duwkracht is vele malen groter dan het aantal aangedreven spins van de rotor. Met die over-energie kon mechanisch frequente pulsering van de aandrijf-magneet bewerkstelligd worden om de rotor gaande te houden. Timing en balancering moeten echter perfect zijn, en de magneten sterk. In het groot kan het efficiënt en krachtig. Vrije (over)energie bestaat.
Het werkt !! 

Tesla was een vrije geest. Edison dacht aan business en ‘money’ en richtte mede General Electric op.
Daaruit ontstond het huidige ‘vastgeroeste’ winstmodel rondom elektra; we weten niet anders.

Nikola Tesla’s motivatie was niet om rijk te worden, maar wilde de mensheid iets geven.

In opleidingen en Universiteiten wordt zijn naam nauwelijks tot niet genoemd, met uitzonderingen.

The History Channel heeft lang geleden een poging gewaagd
Een zeldzame film over Tesla staat tegenwoordig op internet

Zijn naam en werk is groter dan dat van Edison maar wordt kennelijk verborgen voor het publiek, maar…
de waarheid zal eens boven komen… bedenk dit:

sinds de Big Bang draaien elektronen om atomen, deze elektro-magnetische vrije energie is nog niet gestopt en is de motor van natuur en leven…

Ik raad u zeer aan ook dit artikel te lezen:
De Elite de Puppets en de Muppets